تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند مشهد
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
سه شنبه 5 آبان 1388

اینترنت هوشمند مشهد

سه شنبه 5 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) مشهد

ردیف

شماره اتصال به شبكه

username

password

1

9095119095

1

1

2

9095119009

1

1

3

9095119005

206

206

4

9095119090

---

---

5

9095119100

aftab

aftab

6

9095119101

aftab

aftab

7

9095119115

1

1

8

9095119119

a

a

9

9095119191

2

2

10

9095119200

---

---

11

9095119500

---

---

12

9095119511

razavi

8

13

9095119600

---

---

14

9095119700

---

---

15

9095119797

---

---

16

9095119800

---

---

17

9095119900

nys

nys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند) مشهد

  --- = نیاز ندارد

-قیمت هر ساعت (شبانه روز) استفاده = 250 تومان بروی قبض تلفن

-تعداد شماره ها بیشتر از این تعداد میباشد كه در صورت امكان ادامه آن نیز به مجموعه اضافه خواهد شد.

-در صورتی كه به شبكه ای با یوزرنیم و پسورد ذكر شده در بالا نتوانستید متصل شوید،اعداد دیگری را بعنوان یوزرنیم و پسورد وارد كنید.