تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند ارومیه
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
دوشنبه 11 آبان 1388

اینترنت هوشمند ارومیه

دوشنبه 11 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند)
ارومیه

 

 شماره های اتصال به اینترنت هوشمند ارومیه

 username

 password

 9094432225

 in

 in

 9094432222

  a 

 a

 9094432220

 in

 in 

 9094432227

  in 

 in 

 9094432233

  in 

  in 

 9094432242

  in 

 in ------------------------------------------------

 
شماره های شبكه های ( اینترنت هوشمند)
ارومیه
 

-درصورتی كه با یوزرنیم ذكرشده به اینترنت هوشمند متصل نشدید،با یوزرنیم و پسورد دیگر امتحان كنید.


     از ساعت 8 الی 24 هر دقیقه 50 ریال
    از ساعت 24 الی 8 هر دقیقه 30 ریال