تبلیغات
اینترنت هوشمند در سراسر ایران - اینترنت هوشمند كرمان
اینترنت هوشمند در سراسر ایران
دوشنبه 11 آبان 1388

اینترنت هوشمند كرمان

دوشنبه 11 آبان 1388

نوع مطلب :
نویسنده :a b

شماره شبكه ( اینترنت هوشمند) كرمان

============================================================

username : 1

password : 1 

 خط اتصال 9713200

تلفن دفتر آن شركت در كرمان : 03412476630

================================================

شماره شبكه ( اینترنت هوشمند) كرمان

- لطفا توجه فرمایید كه اینترنت هوشمند كرمان از نوع غیردولتی میباشد بدین صورت كه مبلغ مصرف اینترنت شما برروی قبض تلفن نمیآید بلكه قبض های خود آن شركت به آدرس شما پست شده و مبلغ آن نقدا تسویه میگردد.

- درضمن تلفنهای اتصال به شبكه بیشتر این شماره ها میباشد كه شما میتوانید با تماس با دفتر آن شركت در كرمان از شماره های دیگر و قیمت آن مطلع شوید.